Очаква се да започне приема по процедура „Подобряване на производствения капацитет“ на ОПИК

 Категория: Събития

Очаква се приема на документи по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ да започне.

Бюджета по програмата е 150 598 910 лв., като минималният размер на помощта е 100 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв.

В зависимост от района на планиране, в който се реализира проекта, вида на предприятието и финансираната дейност, безвъзмездната финансова помощ ще бъде от 25 до 70%

Основна цел на процедурата е подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустимите кандидати са:

  • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  • Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
  • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).

Допустимите дейности включват:

  • Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
  • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
  • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (ERP системи)

Допустими разходи по процедурата са:

  • Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
  • Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.
  • Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.

Последни публикации