ПРСР – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 Категория: Финансиране

За предстоящите месеци е планиран приема на проекти и бюджета възлиза на 100 000 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималната 600 000 евро.

Мярката има за цел развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Производствени дейности;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението;
  • Местно занаятчийство;
  • Развитие на селски туризъм;

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи

Мярката финансира материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

  • Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
  • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти по мярката са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Последни публикации