Категория: Финансиране
Дата:

Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Обявени процедури по ПМ 6.4.1.”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява следните процедури: „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Стартира приема на проектни предложения по ОПИК

 ОПИК 2014-2020г. BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за [...]