Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”

Подпомагането по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ

ОП “Иновации и кокурентоспособност”- процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ” Цел: Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Обявена на обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални [...]