Фонд “Условия на труд” финансира текущи ремонти на предприятията

 Категория: Uncategorized @hu

Фонд „Условия на труд“ поема разходи за текущи ремонти за подобряване условията на труд, като право да кандидатстват имат всички фирми, отраслови, браншови, юридически лица, регионални и областни съвети.

Основната цел е:
Финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията.
-Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:4 262 600,00лв
-Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000лв., от които 220 000лв (70%) собствено финансиране и 100 000лв (30%) финансиране от ФУТ.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд имат право да кандидатстват юридически лица, които отговарят на изискванията, а именно:
1. Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
2. Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
3. Подали са в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
4. Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
5. Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
6. Работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
7. Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Допустими дейности:
Фондът финансира проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост свързани с:
1. Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
2. Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
3. Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
4. Изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
5. Подобряване на санитарно- хигиенните условия;
6. Обезопасяване на машини и съоръжения;
7. Други проекти, свързани с подобряване условията на труд.

Допустими разходи:
1. За реконструкция и модернизация на съществуващи обекти:
➢ обновяване на работните помещения – изкърпване на стени, грундиране, шпакловане, замазки, боядисване;
➢ поставяне на нови подови покрития;
➢ поставяне на окачени тавани;
➢ ремонт на покриви;
➢ смяна на съществуваща неефективна дограма;
➢ подмяна на врати;
➢ изграждане на преградни стени и други.
2. Всички дейности, водещи до повишаване безопасността на работещите (поставяне на предпазни екрани; обезопасителни мрежи; допълнителни предпазващи елементи; сигнални системи; преградни стени и др.) и свързани с ползваното работно оборудване.
Предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на производителността и конкурентноспособността.
Не може да се закупува ново работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита!
3. Всички дейности по изграждане, ремонт и подмяна на осветителни и ел. инсталации, вентилационни системи, аспирационни системи, климатични и отоплителни инсталации, В и К, пожароизвестителни, пожарогасителни и други.
По проекта не могат да се закупуват нормативно изискуемите пожарогасители и пожарогасителни системи, пряко свързани с основната дейност на предприятието.
4. Всички дейности по ремонт на санитарно-битовите помещения, ползвани от работещите (подмяна на подови настилки, В и К, санитария, фаянс, дограма, врати, осветление, поставяне на окачен таван и др.; обособяване на помещения и други).

Елементи на условията на труд, които са подобрени с реализиране на проекта:
➢ техническа безопасност на работно оборудване;
➢ микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха;
➢ прах;
➢ шум;
➢ вибрации;
➢ осветление;
➢ електробезопасност;
➢ пожаробезопасност;
➢ лъчения – йонизиращи и нейонизиращи;
➢ химични агенти;
➢ биологични агенти;
➢ ръчна работа с тежести;
➢ санитарно-битови условия.

Последни публикации