Гудуил Консултинг ЕООД стартира предлагането на нови услуги, свързани със специализирано бизнес, управленско и финансово консултиране

 Категория: Финансиране

Разполагайки с дългогодишен опит и експертиза в бизнес процесите и задълбочени познания като консултанти по Европейско и донорско финансиране, в края на 2017 г. Гудуил Консултинг разшири своята гама от консултантски услуги свързани с развитие (разширяване) на бизнеса, инженерингови решения и финансиране. Компанията разполага със задълбочени познания и експертиза в следните области:

  • Управленско консултиране (анализ разходи-ползи, анализ на риска, финансов анализ и др.) ;
  • Развитие на промишлеността и инвестициите в предприятията;
  • Инвестиции в аграрния сектор и модернизиране на земеделски и горски стопанства, (вкл. преработватели);
  • Устойчиво развитие на населените места (вкл. инфраструктура, управление на отпадъци, екология и защита на околнaта среда, подобряване на образователната инфраструктура и др.);
  • Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност (вкл. трансфер на знания и иновации, споделяне на добри практики и др.)

Последни публикации