Идват инвестиционни помощи за бизнеса по иновации и екология

 Категория: Uncategorized @hu

Помощи за българските предприятия предвижда програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, чийто краен срок за подаване на документите е 4 юни, 2020 г.

Приоритетна област е  „Иновации за зелена индустрия”

Програмата има за цел е да насърчи устойчивото развитие на бизнес сектора в България. Тя е насочена към стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ: 

10 061 000 евро

 • Минимална помощ: 200 000 евро
 • Максимална: 1 000 000 евро

Ще се финансират:

 • Участия в панаири
 • Научно-изследователска и развойна дейност и иновации
 • Иновации за МСП
 • Защита на околната среда в областите: ранно адаптиране към бъдещи стандарти на ЕС,повишаване на енергийната ефективност

Допустими  кандидати са:

 • малки и средни предприятия
 • големи предприятия с не повече от 25% държавно участие

Фирмите трябва да имат най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок

за подаване на проектни предложения.

Допустими партньори са:

Всички частни или публични юридически лица, както търговски, така и нетърговски, регистрирани като юридически субекти в Норвегия или в България.

Важно: Партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки за сътрудничество с организации от Норвегия.

Допустими дейности са:

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с дейностите, за

които кандидатства.

 

Последни публикации