Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 Категория: Финансиране

ОП “Иновации и кокурентоспособност”- процедура „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Цел:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.
Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика:
  − Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
  − ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
  − 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  − Big Data, GridandCloud Technologies;
  − Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  − Езикови технологии;
  − Уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  − Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • Мехатроника и чисти технологии:
  − Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  − Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  − Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  − Роботика и автоматизация на процеси;
  − Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  − Био-мехатроника;
  − Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  − Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
  − Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
  − Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
  − Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  − Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
  − Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
  − Нано-технологии в услуга на медицината;
  − Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  − „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
  − Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
  − Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
  − Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
  − Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

Общ бюджет:         117 349 800 лв./ 60 млн. евро

Процент на съфинансиране:        25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

Минимален размер на БФП за конкретен проект:     100 000 лв.

1) Проекти, изпълнявани под режим „Минимална помощ”:

 • Процент на БФП      –                      90%
 • Минимална сума на БФП –          100 хил. лв.
 • Максимална сума на БФП –        391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „Регионална помощ”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности
извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности
в ЮЗР

Минимална сума на БФП

Максимална сума на БФП

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

100 хил. лв.

500 хил. лв

Средни предприятия

60 %

35 %

100 хил. лв.

750 хил. лв

Големи предприятия

50 %

25 %

100 хил. лв.

1 млн. лв.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Допустими кандидати:

 • Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

 • Придобиване на нови ДМА, необходими за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на нови ДНА, необходими за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

1) Разходи по елемент „Инвестиции“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“

 • Услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
 • Предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.
 • Услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • Услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;
 • Услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;
 • Изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

 

Очакван прием:       Септември 2019 г.

Recommended Posts