Инвестиции в предприятия

 Категория: Финансиране

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА

Мярката цели подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Допустими за подпомагане са:

 • винарски предприятия от лозаро-винарския сектор, които са вписани в лозарския регистър;
 • организации и асоциации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации

Допустими инвестиции са:

Финансират се само разходи, които са платени по банков път от нарочна банкова сметка на ползвателя, които са извършени в периода между датата на подписване и преди крайният срок за изпълнение на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ, с изключение на предпроектните разходи (общи разходи, като такси на инженери и такси за консултации, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права, лицензи и авторски права и регистрацията на колективни марки).

 1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
  1. машини/оборудване за преработката на грозде (претегляне, раздробяване, пресоване и др.);
  2. оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст (филтриране, утаяване, избистряне и др.);
  3. оборудване за контрол на температурата;
  4. оборудване за преместване на виното в избените помещения;
  5. оборудване за технология, свързана с пенливи вина (производство, съхранение, бутилиране);
  6. оборудване (бутилиране, етикетиране, опаковане);
  7. оборудване за управление на отпадните води;
  8. оборудване на инфраструктурата на избата:

– Тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
– Монтаж и помощни съоръжения;
– Автоматични системи;

 1. оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

– Бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-регулиращи бъчви;
– Резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
– Пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
– Възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
– Оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
– Модулна система за позициониране на бъчви;
– Автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

 1. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро.

Максималният размер на финансовата помощ

 • за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията е до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности;
 • за големи предприятия
 • с по- малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ се съкращава наполовина и е до 25% от действително направените разходи.
 • за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от действителното направените допустими разходи.

Recommended Posts