„Инвестиции в земеделските стопанства” МИГ Троян,Априлци,Угърчин

 Категория: Финансиране

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”

 МИГ Троян,Априлци,Угърчин

 

Цели на процедурата:

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин чрез:

  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на ЕС и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Общ размер на БФП e 300 000 лева. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лева, максималният- 200 000 лева.

Максималеният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на до 50 %.

 

Допустими кандидати са:

  • Земеделски производители – физически и юридически лица за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и за подготовка на продукцията за продажба.

 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30ч. на 29.09.2018г

Последни публикации
Alapítványok, szövetségek