Мярка 7.2 МИГ Троян – Априлци – Угърчин ПРСР 2018

 Категория: Финансиране

BGBG06RDNP001-19.004  МИГ Троян, Априлци, Угърчин Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването нас всички видове малка по мащаби инфраструктура’’

 

Цел:

Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването нас всички видове малка по мащаби инфраструктура’’ има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 950 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000 лв., а

максималният-  390 000 лв. Интензитетът е в размер на 100% за проекти, които след извършване на инвестицията НЕ генерират нетни приходи.

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с:

  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръжанията и принадлежностите към тях;
  • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
  • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с ел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение

Последни публикации
Kulturális intézmények fejlesztése a konvergencia régióiban