Набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

 Категория: Финансиране

Покана за набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Фонд за устойчиви градове обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България.

 

Фондът  осигурява подкрепа на широк кръг допустими крайни получатели – общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и др.  за реализацията на проекти за градска среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.

ФУГ финансира допустими проекти за градско развитие и туризъм чрез предоставяне на:
• инвестиционни кредити;
• оборотни кредити, които са свързани с или имат допълваща роля спрямо инвестиционен
кредит, предоставен от ФУГ на Допустими крайни получатели;
• кредити за физически лица за мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни
сгради;
Максимален размер на финансирането
• градско развитие – общата инвестиция в допустим проект от страна на ФГР не може да
надвишава сумата от 39 116 600 лв. (20 000 000 евро).
• туризъм и културно наследство (ПО 6) общата инвестиция (БФП+ФИ) на проект, който
включва недвижима културна ценност/и с категория „национално значение“, не може да
надвишава 9 779 150 лв., а с категория „световно значение“– 19 558 300 лв.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г. Поканата за кандидатстване, образец на формуляра за кандидатстване и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на ФУГ:  http://www.citiesfund.bg/

Последни публикации