НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

 Категория: Финансиране

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ 2019 – 2023 ГОДИНА

 

МЯРКА І. Популяризиране на пазарите на трети държави.

Основна цел: повишаване на конкурентоспособността и износа на качествени и биологични български вина на пазарите на трети страни. Мярката обхваща дейности за информиране и популяризиране на качествени вина с цел повишаване на търсенето на целевите пазари. Мярката е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), сортови вина без ЗГУ/ЗНП и сертифицирани биологични вина.

Допустими дейности и свързаните с тях разходи:

 1. връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама
 2. участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост
 3. организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании
 4. във връзка с изпълнение на дейностите
 5. във връзка с извършване на административни дейности

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 1 000 000 лв., когато кандидатът е търговско дружество;

Максималният размер на финансовата помощ е до 50 %.

 

МЯРКА ІІ. Преструктурира

Допустими по мярката са разходи за следните дейности:

Подмярка 1. „Конверсия на сортовия състав на насажденията“

 Подмярка 2. „Промяна на местонахождението на лозята“:

 • Изкореняване
 • Засаждане
 • Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка 3. „Подобряване на техниките за управление на лозята:

 • Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
 • Изграждане/реконструкция на тераси
 • Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване
 • Смяна на подпорна конструкция
 • Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения
 • Смяната на формировката

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 %.

Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева. не и конверсия на лозя

 

МЯРКА III . Инвестиции в предприятия:

Основна цел: подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро.

Максималният размер на финансовата помощ

 • за микро-, малки и средни предприятия- до 50 %
 • за големи предприятия- до 25%

 

 

 

 

Последни публикации
Az innováció folytatódhat!