Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”

 Категория: Финансиране

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България

Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

 

Цел на програмата е да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България, стимулиране и развитието на дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”.

 

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 17,855,000 евро.

В рамките на настоящата покана съществуват 2 схеми за безвъзмездна помощ:

1.Схема за индивидуални проекти

Общата сума, предлагана за финансиране на проекти по линия на тази грантова схема е 16,155,000 евро.

2.Схема за малки проекти за МСП

Общата сума, предлагана за финансиране на проекти по линия на тази грантова схема е 1,700,000 евро.

За да отговарят на изискванията за допустимост, предложенията трябва да бъдат подадени  не по-късно от 11 октомври 2018 г, четвъртък, 13:00 ч. българско време.

Езикът на програмата е английски, следователно всички предложения и придружителни документи трябва да бъдат подадени на английски език. Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни отчети могат да бъдат подадени на български език.

 

Целевата група  са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Поощряват се предложения за проекти с донорско партньорство.

 

Допустими кандидати са МСП и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България. Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

Допустими партньори са всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

 

Минимална и максимална сума на безвъзмездното финансиране (грант) за всеки проект:

– Схема за индивидуални проекти

Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро.

Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 1,000,000 евро.

– Малка грантова схема за МСП

Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 50,000 евро.

Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро.

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ, размера на предприятието на кандидата и от други елементи.

Последни публикации
Kulturális intézmények fejlesztése a konvergencia régióiban