Новини

Отворен прием за процедурата 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Цели на процедурата са: Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места Намаляване на сезонните колебания в заетостта Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в [...]

Предстоящо откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Цел на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.   Общият размер на безвъзмездната [...]

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

Планира се удължаване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“   С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на [...]

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: Запазване на духовния и културния живот на [...]

„Инвестиции в земеделските стопанства” МИГ Троян,Априлци,Угърчин

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”  МИГ Троян,Априлци,Угърчин   Цели на процедурата: Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин чрез: преструктуриране и развитие на [...]

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от [...]

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав

BG16RFOP002-2.027 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав   Цел на процедурата са: Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за създаване на местен бизнес; Повишаване на [...]

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица

BG06RDNP001-19.063 Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица   Цели на процедурата са: Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; Насърчаване въвеждането [...]

„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Цели на процедурата са: повишаване на енергийната ефективност; опазването на околната среда [...]

cтраница 1 of 3