Новини

Инвестиции в предприятия

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА Мярката цели подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване [...]

В очакване на Дигитализация на МСП

Индикативен период за прием на проекти: ноември 2019 г. – януари 2020 г. Бюджет по схемата: 58 674 900 лева За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: • да са юридически лица или еднолични търговци, [...]

Финансиране за реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване

През 2019 година за първи път ще отвори Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Целта на процедурата е възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията и в съответствие с [...]

Голям интерес към операция „Умения“ на ОПРЧР

Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева, а работодателите могат да [...]

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на [...]

ДФЗ утвърди 1 млн. лева за стационарни и мобилни мандри

Ресурс от 1 млн. лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.   Схемата за държавна помощ беше нотифицирана пред [...]

Набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Покана за набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България Фонд за устойчиви градове обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско [...]

Набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology)

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology) Допустими кандидати са малки и и средни [...]

Покана за предложения по програма “Еразъм+”

Цели на поканата са: -насърчаване иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво; -възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в [...]

cтраница 1 of 5