Новини

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав

BG16RFOP002-2.027 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав   Цел на процедурата са: Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за създаване на местен бизнес; Повишаване на [...]

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица

BG06RDNP001-19.063 Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица   Цели на процедурата са: Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; Насърчаване въвеждането [...]

„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Цели на процедурата са: повишаване на енергийната ефективност; опазването на околната среда [...]

“Развитие на предприемачеството’’ МИГ Исперих

BG05M9OP001- 1.035 “Развитие на предприемачеството’’ МИГ Исперих   Цели на процедурата са: Развитие на предприемаческите умения Включването в самостоятелна заетост на безработни или заети, които имат предприемачески нагласи Подготовка на [...]

Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ МИГ Котел, Сингуларе и Върбица

BG06RDNP001-19.053 Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ МИГ Котел, Сингуларе и Върбица   Цели на процедурата са: Повишаване [...]

Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

№ BG06RDNP001-4.002 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”   Цел на  процедурата е подобряването на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез: [...]

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”   Цел на програмата е да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес [...]

Процедура ‘’Граждански контрол върху реформата в съдебната система’’ от ОПДУ

BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”   Цели на процедурата: Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в [...]

Мярка 7.2 МИГ Троян – Априлци – Угърчин ПРСР 2018

BGBG06RDNP001-19.004  МИГ Троян, Априлци, Угърчин Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването нас всички видове малка по мащаби инфраструктура’’   Цел: Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

cтраница 1 of 2