Новини

Процедура ‘’Граждански контрол върху реформата в съдебната система’’ от ОПДУ

BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”   Цели на процедурата: Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в [...]

Мярка 7.2 МИГ Троян – Априлци – Угърчин ПРСР 2018

BGBG06RDNP001-19.004  МИГ Троян, Априлци, Угърчин Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването нас всички видове малка по мащаби инфраструктура’’   Цел: Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или [...]

ПМ 4.2.1. МИГ Нови пазар – Каспичан ПРСР 2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” BG06RDNP001-19.015 МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА   СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ Цел на процедурата: Мярка 4.2.1„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  има [...]

ПМ 4.2 МИГ Разлог ПРСР 2018

BG06RDNP001-19.009 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“   Цел на процедурата: Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за [...]

Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“- Цел на процедурата: Подпомагането по [...]

Обявени процедури по ПМ 6.4.1.”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява следните процедури: „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ „Инвестиции, [...]

Стартира приема на проектни предложения по ОПИК

 ОПИК 2014-2020г. BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 [...]

ПРСР – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

За предстоящите месеци е планиран приема на проекти и бюджета възлиза на 100 000 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималната 600 000 евро. Мярката има за цел развитие на конкурентоспособността на селските [...]

Очаква се да започне приема по процедура „Подобряване на производствения капацитет“ на ОПИК

Очаква се приема на документи по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ да започне. Бюджета по програмата е 150 598 910 лв., като минималният размер на помощта е 100 000 лв., а [...]

cтраница 1 of 2