Обществено обсъждане на процедура “Умения” ОПРЧР

 Категория: Финансиране

Цел на процедурата:

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 30 000 000 лева, като минималният размер на помощта е 15 000 лева, а максималният до 3 911 660 лева.

 

Максималният интензитет на допустимите разходи по проект е до 70%.

 

Допустими дейности:

В рамките на всеки проект задължително се изпълнява дейността за информация и комуникация.

  1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретно работно място/работен процес.
  2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
  4. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.
  5. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост за заети лица при работодател, за периода на обучение.

 

Процедурата е на обществено обсъждане до 18.01.2019г.

Последни публикации