Обявен прием по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозята 2019 г.”

 Категория: Финансиране

Допустими по мярката са:

 • Производители на винено грозде, които имат валидни разрешения за презасаждане и разрешения, които са издадени на база права за презасаждане, произтичащи от същото стопанство. Последните могат да бъдат удовлетворени по реда на настоящата национална програма, само ако срокът им на валидност изтича най-късно на 31 декември 2023 г.
 • Производители, които имат лозя в добро агротехническо състояние, подлежащи на изкореняване и /или на подобряване техниките на управление;
 • Производители, които са представили план за преструктуриране и конверсия на лозя. Целта на плана е описание на планираните действия, предвидените разходи и очаквания резултат от неговото изпълнение;

 

Допустими по мярката са разходи за следните дейности:

Подмярка 1. „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ Допустими технологични дейности:

 • Изкореняване
 • Засаждане
 • Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка 2. „Промяна на местонахождението на лозята“ Допустими технологични дейности:

 • Изкореняване
 • Засаждане
 • Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка 3. „Подобряване на техниките за управление на лозята“ Допустими технологични дейности:

 • Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
 • Изграждане/реконструкция на тераси
 • Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване
 • Смяна на подпорна конструкция
 • Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения
 • Смяната на формировката

 

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % 

Максималният размер на всички разходи по проект или проекти е 3 000 000 лева.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения 08.02.2019г.

Последни публикации
megjelentek-kepzesi-palyazatokKulturális intézmények fejlesztése a konvergencia régióiban