Обявени процедури по ПМ 6.4.1.”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 Категория: Финансиране

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява следните процедури:

 • „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 • „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 • „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Целта на процедурите е:

 • Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места;
 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
 • Насърчаване на неземеделски дейности в селските райони;
 • Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта „зелената икономика”, включително от ВЕИ за собствено потребление

 

 

„Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 40 000 000 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният- 600 000 евро. Максималният интензитет на помощта е 50%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

 • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности

 

 

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 3 000 000 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният- 600 000 евро. Максималният интензитет на помощта е 50%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с развитието на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски  дейности)

 

 

„Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от   Договора за функционирането на Европейския съюз“ по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 32 000 000 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният- 600 000 евро. Максималният интензитет на помощта е 50%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

 • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности

 

Последни публикации