Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

 Категория: Финансиране

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Цел на процедурата е подобряване на производствения капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общия размер на безвъзмездна финансова помощ е 146 687 250 лева, като ще бъде разделен по сектори на технологична интензивност и в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства 73 343 625 лева
 

Микро предприятия

Малки предприятия Средни предприятия
11 580 958.39 лева 38 600 749.84 лева 23 161 916.77 лева

 

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги 14 668 725 лева
Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
6 845 893.96 лева 5 541 844.30 лева 2 280 986.74 лева

 

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“ – предаване на сигнал по мрежа

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства  58 674 900 лева
Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
11 441 605.50 лева 28 457 326.50 лева 18 775 968 лева

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лева, а максималният е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия:  500 000 лева

Mалки предприятия:  750 000 лева

Средни предприятия:  1 000 000 лева

Процента на съфинансиране зависи от категорията на предприятието-кандидат, както и от района, в който ще се извършва инвестицията:

Категория на предприятието  

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

 

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

Допустими са кандидатите, които отговарят на следните изисквания:

  • Да са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП.
  • Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
  • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност;
  • Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Допустимите дейности са  дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Придобитите инвестиции  в рамките на тази дейност може да са насочени към:

–     подобряване на производствените процеси;

–     намаляване на производствените разходи;

–     подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими са разходи за:

  • Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
  • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК.

Последни публикации