Стартира приема на проектни предложения по ОПИК

 Категория: Финансиране

 ОПИК 2014-2020г. BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

 Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева, a максималният – 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  • Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
  • Дейност за визуализация на проекта.

За приоритетни ще се считат следните допустими целеви групи:

  • проекти на жени предприемачи;
  • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
  • проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
  • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
  • Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

Последни публикации