Откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

 Категория: Финансиране

Цел на процедурата:
Подобряване на производствения капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 687 250 лева, като минималният размер на помощта е 100 000 лева, а максималният до 1 000 000 лева.

 

Максималният интензитет на допустимите разходи по проект е 70%.

 

Допустими дейности:
В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
– създаване на нов стопански обект;
– разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
– основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.
Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:
– подобряване на производствените процеси;
– намаляване на производствените разходи;
– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.05.2019 г. 16:30 ч.

Последни публикации
megjelentek-kepzesi-palyazatok