Отворен прием за процедурата 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 Категория: Финансиране

Цели на процедурата са:

 • Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места
 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта
 • Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление

 

Допустимите дейности са свързани с:

 • Производство
 • Услуги
 • Занаяти
 • Туризъм

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за съответните дейности са както следва:

 • Производство- 30 000 000 евро
 • Услуги- 35 000 000 евро
 • Занаяти– 3 000 000 евро

 

Максималният интензитет на допустимите разходи по проект е 50%.

 

Допустими разходи са:

 • Изграждане или подобрение на недвижимо имущество
 • Закупуване на машини и оборудване
 • Закупуване на земя, сгради, помещения и други
 • Нематериални инвестиции (патенти, лицензи, авторски права и други)
 • Общи разходи

 

Допустими кандидати са:

 • Земеделски стопани
 • Микропредприятия

Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район

 

Краен срок за кандидатстване– два крайни срока за кандидатстване.

Минималният срок за подаване на проектни предложения за първи краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Последни публикации
kapacitásbővítés