Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Транснационално сътрудничество

 Категория: Uncategorized @hu

Бюджетът на оперативната програма е 15 млн.лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв.

Допустими за участие са:

 • представители на частния сектор
 • неправителствени организации
 • публични институции
 • социални партньори
 • общини
 • образователни и обучителни организации
 • доставчици на социални и здравни услуги

Целта на процедурата е: 

 • трансфер и въвеждане на социални иновации
 • добри практики
 • партньорски подходи за намиране на решения за общи проблеми
 • изграждане на умения за партньорство в сферите на пазара на труда, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет

Допустими дейности:

 • обмен на персонал, обмен на ръководители на програми и проекти, както и на обучаващи и на представители на целевите групи
 • организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения
 • повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи
 • изграждане  на и/или включване в партньорски мрежи, побратимяване
 • провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави
 • пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели
 • дейности за оценка на постигнатите резултати
 • дейности за разпространение на тези резултати

Последни публикации