ПМ 4.2.1. МИГ Нови пазар – Каспичан ПРСР 2018

 Категория: Финансиране

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

BG06RDNP001-19.015

МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА   СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Цел на процедурата:

Мярка 4.2.1„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  има за цел модернизиране на технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 315 768 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 29 337 лв., а

максималният-  391 166 лв. Максималният интензитет на помощта е 50 %

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи само дейности на територията на МИГ, свързани с:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукт .

Последни публикации
GINOP