ПМ 4.2 МИГ Разлог ПРСР 2018

 Категория: Финансиране

BG06RDNP001-19.009 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 

Цел на процедурата:

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“:  Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 234 699,60 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 668,50 лв., а

максималният-  195 580,00 лв. Максималният интензитет на помощта е 50 %

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с:

  • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
  • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
  • Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
  • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
  • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
  • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
  • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
  • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
  • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Последни публикации