Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

 Категория: Финансиране

Подбор на проектни предложения по Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“-

Цел на процедурата:

Подпомагането по процедурата е насочено към подобряването на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 24 447 500 лева. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за един проект е 2 444, 75 лева, а максималният размер за колективни инвестиции е 136 906 лева. Максималният интензитет на помощта е 60%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с:

 

 • модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални/ нематериални активи;
 • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • създаване и/или презасаждане на трайни насъждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • и други

 

Последни публикации
GINOP