Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19“

 Категория: Uncategorized @hu

Предстои отваряне на мярката:

„Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19”

Индикативна дата: Юли 2020г.

 • Проектът подлежи на обществено обсъждане до 29.06.2020 г.,като след това схемата ще бъде отворена за кандидатстване

 

Целта е:

Осигуряване на финансово подпомагане на българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 000 лв.

Средства от Европейски фонд: 170 000 000 лв.

Национално съфинансиране: 30 000 000 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ /БФП/:

 • Минимален размер на БФП:

3% от нетните приходи от продажби ,но не по-малко от 30 000,00 лв.

 

 • Максимален размер на БФП:

3% от нетните приходи от продажби ,но не повече от 150 000,00 лв.

 

Максимален интензитет на помощта: 100%

 

Допустими кандидати:

 1.  Да отговарят  на  изискванията  за  средно  предприятие  съгласно  ЗМСП
 2. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 3. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
 4. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

 

Не могат да получават подкрепа кандидати, които са:

 1. Предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада  в  Сектор  С  –  код на  икономическа  дейност  10  „Производство на  хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки
 2. Предприятия от финансовия сектор.
 3. Кандидати, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури.

 

Допустими  за  финансиране  разходи :

 1. Да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите
 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • За външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • За персонал   (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, който са сключени преди 01.07.2020г..
 1. Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
 2. Да бъдат извършени след 01.02.2020г. и до крайната дата на изпълнение на проекта

 

 

Последни публикации