Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

 Категория: Финансиране

BG06RDNP001-4.002 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

 

Цел на  процедурата е подобряването на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Общият размер на средствата за финансиране е 24 447 500 лева, като минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв., а максималният размер е 48 895 лв. Максималният размер за проекти свързани с колективни инвестиции е 136 906 лв.

 

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

По подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
 • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
 • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
 • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
 • инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
 • изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Допустими целеви групи са малки земеделски стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро.

Последни публикации
epitoipari-palyazat