Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица

 Категория: Финансиране

BG06RDNP001-19.063 Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в

земеделски стопанства’’

МИГ Котел, Сингуларе И Върбица

 

Цели на процедурата са:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Общ размер на помощта е 390 000  лева.  Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000.00 лева, а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет по процедурата е в размер на 50 %.

 

Допустими дейности са:

 • Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение на земеделската продукция;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

 

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018; Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа.

 

Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием

 

Втори прием:

Начален срок: 13. 02. 2019; Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием:

Начален срок: 26.08. 2019, Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа.

 

Последни публикации
településfejlesztési pályázatok