ПРЕЗ ЮНИ 2019 Г. СТАРТИРА ПОСЛЕДНИЯТ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.3 НА ПРСР 2014-2020

 Категория: Развитие, Финансиране

По време на провелия се на 30 май 2019 г. Втори Национален форум на младите фермери в Пловдив, министър Танева съобщи, че в средата на месец юни ще стартира последният прием по подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Пчелите – ПРИОРИТЕТ по подмярката

Освен от Национална програма по пчеларство, пчеларите могат да се възползват и от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Приоритет по мярката получават земеделските производители действащи в сектор „Животновъдство“ отглеждащи едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели.

ДОПУСТИМИ са кандидатите, които:

  • са регистрирани земеделски производители ( физическо лице, ЕТ, ЕООД или ООД регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите) ;
  • отглеждат не по-малко от 32 бр. пчелни семейства и не по-вече от 125 бр.;
  • имат доход от земеделски дейности, включително субсидии от схеми или мерки.

Финансовата помощ, която  ще получат е 15 000 евро, предоставена на два траншапърви 10 000 евро и втори 5 000 евро.

С помощта е необходимо да бъде увеличен броя на пчелните семейства в стопанството и  да се закупи необходимата за пчеларя пчеларска техника.

Например:  електрическа центрофуга, вани за разпечатване, вертикално сито за мед, восъкотопилка или друга необходима техника за отглеждането на пчелните семейства.

Една от тайните на успешното пчеларство е максималното механизиране на дейностите, което освен за улесняване на пчеларите, помага за намаляване на разходите и подобряване качеството на произведената продукция.

Малка оранжерия или зеленчукова градина с подмярка 6.3

Земеделски стопанин, който е регистриран като земеделски производител и има икономически размер на стопанството си от 2000 до 7999 евро (измерен в стандартен производствен обем – СПО) има възможност да се възползва от финансиране.

Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като през това време имате определени изисквания, които трябва да спазвате.

Минимално условие за изпълнение на бизнес плана е увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% (или увеличаване на СПО с минимум 2000 евро).

Освен това по проекта е необходимо да се закупи най-малко един актив било то трактор, пръскачка, помпа и прочие инвентар, които са необходими в стопанството.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

  • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни (говеда, овце и/или кози), свине и пчели или
  • производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
  • земеделското стопанство е разположено в планински район;
  • на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни

Ако сте физическо лице, едноличен търговец (ЕТ) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или дружество с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон, както и кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите и имате доходи от земеделска дейност за миналата година в размер на минимум 33% от всички доходи, тази мярка е подходяща за Вас, за да финансирате дейността си.

Recommended Posts