Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ МИГ Котел, Сингуларе и Върбица

 Категория: Финансиране

BG06RDNP001-19.053 Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “

МИГ Котел, Сингуларе и Върбица

 

Цели на процедурата са:

 • Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;
 • Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на технологиите в областта на „зелената икономика;
 • Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Общ размер на помощта е 900 000 лева. Като минималният размер на допустимите разходи за проект е 10 000 лева., а максималният не може да надхвърля 390 000 лева. Максималният интензитет е 100%.

Допустими кандидати са:

 • Котел, Сунгурларе и Върбица;
 • ЮЛНЦ, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
 • Читалища;
 • МИГ.

Допустими дейности са:

 • Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;
 • Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Енергийна ефективност в общински сгради;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.

 

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018; Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа.

 

При наличие на остатъчни средства след първи прием

 

Втори прием:

Начален срок: 13. 02. 2019; Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием:

Начален срок: 26.08. 2019; Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа.

Последни публикации