„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав

 Категория: Финансиране

BG16RFOP002-2.027 „Подобряване на производствения

капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав

 

Цел на процедурата са:

  • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за създаване на местен бизнес;
  • Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост;
  • Подобряване на производствения капацитет в МСП.

 

Общ размер на помощта е 586 749  лева.  Минималеният размер на общите допустими разходи за проект е 97 791, 50 лева, а максималният – 391 166 лв. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

Допустими дейности са:

Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

  • повишаване на производителността; и/или
  • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, чрез внедряваненанови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
  • подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
  • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси; и/или
  • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
  • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Дейности за информиране и публичност

 

Допустими целеви групи са само малки и средни предприятия съгласно ЗМСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 06.10.2018г. 17.00 часа.

Последни публикации
Alapítványok, szövetségek