Покана за предложения по програма “Еразъм+”

 Категория: Финансиране

Цели на поканата са:

-насърчаване иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво;

-възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в практиката иновативна политика

 

Предложенията трябва да се отнасят до един от шестте приоритета, изброени по-долу:

  1. придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;
  2. разработване и оценяване на ефективността на продължаващото обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;
  3. насърчаване на въвеждането на иновативни технологии в областта на предоставянето на консултации за професионално ориентиране;
  4. насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство), математика) в образованието;
  5. насърчаване на използването на инструменти за самоанализ с цел подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и обучителните институции;
  6. висше образование – постигане на целите на плана за действие в областта на цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на институциите за висше образование.

 

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

  • 28-те държави членки на Европейския съюз;
  • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
  • държавите кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия.

Общият бюджет е 12 000 000 EUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Максималният размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR

 

Краен срок за подаване на заявления е 19 март 2019 г.12:00 ч. на обяд (централноевропейско време) (брюкселско време).

Последни публикации