Процедура ‘’Граждански контрол върху реформата в съдебната система’’ от ОПДУ

 Категория: Финансиране

BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

 

Цели на процедурата:

 • Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа
 • Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
 • Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 000 000 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 30 000 лв., а максималният-

100 000 лв.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с:

 • Извършване/разработване на анализи, проучвания, изследвания, методики, модели и оценки, свързани с дейността на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа;
 • Проучване и пренасяне на добри практики и иновативни решения;
 • Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа.
 • Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите; за алтернативните методи за решаване на правни спорове/техники за медиация и арбитраж/ арбитраж и арбитражни процедури; медиация и помирителен процес;
 • Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на съдиите, прокурорите и следователите по въпросите на администрирането на съдебната власт;
 • Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт;
 • Провеждане на конференции, обществени обсъждания, кръгли маси, и др. със заинтересованите страни;
 • Провеждане на семинари и обучения за вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии;
 • Мониторинг и отправяне на препоръки по дела за корупционни престъпления, организирана престъпност и дела, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности (включително магистрати);
 • Формулиране на предложения за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие;
 • Организиране и провеждане на обучения на служителите на кандидата/партньора, участие на кандидата/партньора в мрежи, включително НПО мрежи на европейско равнище

Краен срок:

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2018г.

Срок за кандидатстване: От 01.07.2018 до 30.09.2018 г., 18:00 часа

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2020г.

Срок за кандидатстване: От 01.07.2020 до 30.09.2020 г., 18:00 часа

Последни публикации