„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

 Категория: Финансиране

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”

МИГ Троян, Априлци, Угърчин

 

Цели на процедурата:

  • Запазване на духовния и културния живот на населението;
  • Осигуряване на интервенции в различни обекти с религиозно значение – църкви, храмове и манастири с цел запазване на културната идентичност и традиции в района на МИГ и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях.

 

Общ размер на БФП e 100 000 лева. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева, максималният- 50 000 лева.  Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на до 100 %.

 

Допустими кандидати са:

  • Местни поделения на вероизповеданията

 

Допустими дейности са:

  • Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, които са с неикономически характер и с чисто религиозна употреба.

 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.09.2018 г. до 16.00 часа

Последни публикации