Обявена на обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

 Категория: Uncategorized @hu

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК.

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

Допустими кандидати:

 1. Обединения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или дружества по смисъла на Търговския закон.
 2. Включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. 
 3. Включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2:
  а) акредитирани български висши училища  и основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните български висши училища;
  б) Българска академия на науките и нейни академични институти и специализирани академични звена;
  в) Селскостопанска академия и научните институти към нея;
  г) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията.

Допустими дейности:

 1. Елемент А следва да се изпълняват при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014
 • Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.
 1. Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
 • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 • Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ
 • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 • Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 • Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 • Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 • Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 • Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 • Визуализация и одит на проекта.

Процент на съфинансиране:

50% – 90% в зависимост от режима помощи

Елемент А – максимален интензитет на помощта 50% приложим при режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“

Елемент Б – максимален интензитет на помощта 90% приложим при режим „de minimis”

Минимален размер на БФП:  1 500 000 лева

Максимален размер на БФП:  7 000 000 лева

Последни публикации