„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

 Категория: Финансиране

BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

 

Цели на процедурата са:

  • повишаване на енергийната ефективност;
  • опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти;
  • подобряване на безопасността и условията на труд.

 

Общ размер на помощта е 16 823 731 лева.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект са:

  1. Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за Черно море

е 800 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за Черно море

е 8 000 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за река Дунав

е 400 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за река Дунав

е 4 000 000 лева.

 

  1. Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лева.

 

Максималният интензитет по процедурата е в размер до 100% на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

 

Допустими дейности са:

Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“

Подпомагат се инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси.

 

Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“

Подпомагат се инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки, извършени с цел да се подобри безопастността на рибарите.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 17:00 часа на 25.09.2018 г.

Последни публикации