Категория: Uncategorized @hu
Дата:

мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа на земеделски стопани  в сектор “Животновъдство”

В края на месец юни се очаква да отвори мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.06.2020 г. Краен срок за подаване на проектни [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за производители на риба и други водни организми с цел преодоляване последствията от “COVID 19”

Отварят мярка: 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ ➢Основна цел: Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване последствията от “COVID-19”

Отварят мярка: 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” Основна цел: Предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, преработващи продукти от риболов и [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от пандемията “COVID -19“

Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г.   Целта е: Осигуряване на финансово подпомагане на българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Икономическа подкрепа на микро и малки предприятия срещу COVID-19

Отваря мярката „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия отпандемията COVID-19“ по програма „Капацитет за растеж на МСП”. Целта е: Осигуряване на [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Ваучерна схема за емитиране ценни книжа на МСП

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп на българските МСП до финансиране от капиталовите пазари [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

МИГ Стамболово-Кърджали е отворена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

МИГ Стамболово-Кърджали отвори по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.06.2020 г.  Основна цел: [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Фонд “Условия на труд” финансира текущи ремонти на предприятията

Фонд „Условия на труд“ поема разходи за текущи ремонти за подобряване условията на труд, като право да кандидатстват имат всички фирми, отраслови, браншови, юридически лица, регионални и областни [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Транснационално сътрудничество

Бюджетът на оперативната програма е 15 млн.лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Допустими за участие са: представители на [...]

cтраница 1 of 7