Новини

Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19“

Отваря мярката: „Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19″по програма „Капацитет за растеж на МСП”.   Целта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за [...]

Икономическа подкрепа на микро и малки предприятия срещу COVID-19

Отваря мярката „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия отпандемията COVID-19“ по програма „Капацитет за растеж на МСП”. Целта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки [...]

Ваучерна схема за емитиране ценни книжа на МСП

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп на българските МСП до финансиране от капиталовите пазари посредством предоставянето на стимули за свързване с [...]

МИГ Стамболово-Кърджали е отворена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

МИГ Стамболово-Кърджали отвори по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.06.2020 г.  Основна цел: Подобряване на цялостната дейност, икономическата [...]

Фонд “Условия на труд” финансира текущи ремонти на предприятията

Фонд „Условия на труд“ поема разходи за текущи ремонти за подобряване условията на труд, като право да кандидатстват имат всички фирми, отраслови, браншови, юридически лица, регионални и областни съвети. Основната цел е: Финансиране на проекти [...]

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Транснационално сътрудничество

Бюджетът на оперативната програма е 15 млн.лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Допустими за участие са: представители на частния сектор неправителствени организации публични [...]

Отвори Инвестиции в предприятията от лозаро-винарския сектор

Стартира Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор “Инвестиции в предприятия”. Краен срок за подаване на проектни предложения – 10.04.2020г. Подпомагането по мярка “Инвестиции в предприятия” обхваща [...]

Обсъждат програма Дигитализация на малки и средни предприятия

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП е вече на обществено обсъждане и ще отвори до края на март т. г. Бюджетът по схемата е: 58 674 900 лева Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани [...]

Идват инвестиционни помощи за бизнеса по иновации и екология

Помощи за българските предприятия предвижда програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, чийто краен срок за подаване на документите е 4 юни, 2020 г. Приоритетна област е  „Иновации за зелена индустрия” Програмата има за цел е да насърчи [...]

cтраница 1 of 7